Select Page

Svet staršev

ZAKONSKA DOLOČILA

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

 

Dokument: Poslovnik Sveta staršev

 

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2019/20

Sestavo Sveta staršev si ogledate tukaj.

Predsednica Sveta staršev je Jana Tomazin, namestnik pa Miran Dragar.

VABILA

Vabilo na 2. sejo sveta staršev

Vabilo na 3. sejo sveta staršev

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2018/19

Sestavo Sveta staršev si ogledate tukaj.

Predsednica Sveta staršev je Jana Tomazin, namestnik pa Marko Blatnik.

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2018/2019

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2017/18

Sestavo sveta staršev si oglejte tule.

Predsednik sveta staršev je Jana Tomazin, podpredsednik pa Marko Blatnik.

 

Cenik delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 (.pdf)

Cenik delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 (.pdf)

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2017/2018

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2016/2017

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2015/2016

 

STAREJŠI ZAPISNIKI

 

 

(Skupno 740 obiskov, današnjih obiskov 1)