Šolski sklad

Šolski sklad OŠ Domžale je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole.

Delo sklada vodi in usmerja upravni odbor sklada, mandat članov traja dve leti.

Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema Pravilnik sklada,
 • voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,
 • sprejema letni program dela,
 • pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela,
 • odloča o finančnih poslih in upravlja s sredstvi šolskega sklada,
 • obravnava mnenja in predloge Sveta staršev ter staršev učencev, o pomoči in odloča o njih,
 • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, razen političnim strankam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • organizira prireditve in zbiralne akcije, katerih namen je zbiranje sredstev za sklad,
 • sprejema smernice za dodeljevanje finančne pomoči socialno šibkim učencem,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev,
 • opravlja druge naloge po zakonu.

Upravni odbor ima 7 (sedem) članov, trenutni člani upravnega odbora:

Predstavniki šole:

 • Vesna Pungerčar,
 • Milijana Bostič,
 • Andreja Paternoster,
 • Anita Tancik.

 Predstavniki staršev:

 • Gordana Bajuk,
 • Črt Časar,
 • Tanja Šket.

Aktivna članica šolskega sklada je tudi Nataša Pivec, predstavnica šole.

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Prostovoljni prispevki bodo omogočili nemoteno delo sklada in uresničevanje spodaj navedenih namenov:

 • financiranje dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so kot take opredeljene v LDN za vsako šolsko leto,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktični in učni pripomočki),
 • zviševanje standarda vzgoje in pouka in podobno,
 • pomoč pri plačilu pri udeležbi na ekskurzijah, taborih in šoli v naravi socialno ogroženim otrokom, pod določenimi pogoji in v določenem deležu.

V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, višina ni pomembna, so v nadaljevanju na voljo vse potrebne informacije:

PREJEMNIK: OŠ Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale
IBAN prejemnika: SI56 0110 0600 8354 827
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00 666
KODA NAMENA: OTHR
NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

Za vsak prispevek se vnaprej lepo zahvaljujemo!

PRIDOBITEV SREDSTEV IZ NASLOVA ŠOLSKEGA SKLADA

Za namen pridobitve sredstev iz šolskega sklada vlagatelj lahko izpolni vlogo, ki je dostopna na povezavi:

VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA – starši, zakoniti zastopniki

(v vlogi naštete priloge so njen obvezni sestavni del).

VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA – mentorji, učitelji,…

Vloge bo obravnaval Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Domžale skladno s postavljenimi merili in kriteriji za poslovanje Šolskega sklada OŠ Domžale.

Pravilnik delovanja Šolskega sklada (.pdf)

Delo šolskega sklada

V šol. letu 2022/23 je sklad prispeval pri nakupu novih knjig za šolsko knjižnico.

(Skupno 4.900 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost