Select Page

Interesne dejavnosti v PŠ Ihan

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

 

Katalogi interesnih dejavnosti:

Interesne dejavnosti na šoli.

Zunanje interesne dejavnosti.

Prijavnica.


Spoštovani starši in učenci!

Pred vami je katalog interesnih dejavnosti na OŠ Domžale v šolskem letu 2021/22.

Učenci z interesnimi dejavnostmi razvijajo in dopolnjujejo svoje interese. Dejavnosti niso vezane na učni program, se jih ne ocenjuje, namenjene so predvsem sprostitvi in razvijanju spretnosti, interesov ter zadovoljevanju učenčevih potreb.

Večina interesnih dejavnosti je namenjena določeni starosti in so razdeljene po triadah. Izvajajo se praviloma eno ali dve šolski uri na teden. Z interesnimi dejavnostmi bomo letos zaradi posebnih razmer začeli v začetku oktobra (če bo epidemiološka slika ustrezna) in bodo trajale do konca šolskega leta.

Vse interesne dejavnosti so praviloma brezplačne, v kolikor niso navedeni posebni stroški za materiale, vstopnine ali prevoze.

Ravnatelj

Uroš Govc
PLANINSKI KROŽEK

Učiteljica: Angelina Bolta

Razred: 1. – 9.

Krožek deluje v okviru mladinskega odseka Planinskega društva Domžale. 0d 1.- 5. razreda se z učenci srečujemo tedensko na krožku skozi celo leto, z učenci 6.- 9. razreda pa se srečujemo  tedensko do tekmovanja Mladina in gore. Izleti so ob sobotah 1 krat mesečno, katere  vodijo vodniki PD Domžale. Pridružite se nam in preživite vaš prosti čas z nami v naravi.


ČEBELARSKI KROŽEK

Učitelj: Andrej Jus

Razred: 2. – 9.

Vsebina interesne dejavnosti je namenjena spoznavanju čebel, njihovega življenja in dela. Učenci se srečajo z biologijo čebel, strukturo čebelje družine, opravili čebel, z različnimi vrstami medu, izdelavo sveč, peko medenjakov, poslikavo panjskih končnic, čebelarjevimi pripomočki in delom. Predvideno je tudi praktično delo v čebelnjaku. Učenci na praktičen in zanimiv način pridobivajo nova spoznanja o čebelah in njihovem življenju.

Pri delu bomo uporabljali različno literaturo, avdiovizualne pripomočke ter praktično delo na terenu.


NOGOMETNI KROŽEK

Učitelj: Brane Švarc

Razred: 1. – 3.

Dejavnost je namenjena dečkom in deklicam, ki bi se radi veliko gibali, se družili, se seznanili z osnovami nogometne igre in razvijali ekipni duh.


DRAMSKI KROŽEK

Učiteljica: Matejka Perne Lisjak

Razred: 4. – 9.

Glavni cilj je razvijanje otrokove osebnosti (samostojnosti, pozitivne samopodobe, sproščenosti, domišljije in ustvarjalnosti), zadovoljevati želje po kulturnem, po umetnosti ter izražanju kreativnosti in intenzivno razvijati čustveno in kognitivno doživljanje. Učenci se seznanjajo s prvinami gledališke igre. Spoznavajo gledališko komunikacijo ter razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Urijo se v glasnem in razločnem govorjenju, improvizaciji na odru in kako zapolniti prostor na odru. Učijo se dramsko besedilo in vloge v igri. Sodelujejo pri soustvarjanju kostumografije in scenografije.


RAČUNALNIŠKE URICE

Učiteljica: Darja Cekin

Razred: 2.

Krožek je namenjen učencem 2. razredov. Pri dejavnosti se bomo ukvarjali z računalniškim opismenjevanjem: kako prižgati program, kako uporabiti word in v njem nekaj narisati in oblikovati. Poskusili bomo z vajami za obvladovanje miške in v programu Slikar (Painter) narisali in oblikovali sliko. Naučili sem bomo shranjevati podatke. S pomočjo brskalnika bomo poiskali željeni program in ga uporabili. Če bo čas dopuščal, se bomo ob zaključku leta pozabavali z oblikovanjem PPT predstavitve.

Zaradi velikega zanimanja se utegne zgoditi, da bodo učenci razdeljeni v manjše skupine in bo delo potekalo izmenično, po tednih.


USTVARJAMO S ČRKAMI

Učiteljica: Andreja Ljoljo

Razred: 4. – 6.

Pri dejavnosti se bodo učenci urili v lepem pisanju s pomočjo domišljije in s pomočjo različnih risarskih in slikarskih tehnik. Učenci se bodo posvetili vsaki črki posebej in jo estetsko poustvarili. Pisali bodo z različnimi čopiči, svinčniki, barvicami, ustvarili inicialke s pozlato, vzorci, reliefom… Pisali bodo na tablo, steno, večje in manjše formate listov. Izdelali bodo voščilnice, posvetilo, sliko…


PRAVLJIČNI KROŽEK

Učiteljica: Alenka Stegnar

Razred: 1., 2.

Otroci se bodo sprostili in uživali v domišljijskem pravljičnem svetu. Spoznavali bodo avtorske in ljudske pravljice, ob poslušanju pa razvijali domišljijo in bogatili besedni zaklad. Pravljice bodo likovno in gibalno poustvarjali, ob igri vlog pa se bodo poistovetili s književnimi junaki.


PLESNA USTVARJALNICA

Učiteljica: Petra Zupančič

Razred: 4. – 9.

Učenci bodo spoznavali različne zvrsti glasbe in plesa, ustvarjali z gibom in oblikovali koreografije. Poskusili bodo ustvariti pravo plesno predstavo in jo predstaviti vrstnikom.


NARAVA ME ZABAVA

Učiteljica: Nataša Kovačič

Razred: 3., 4., 5.

Naravoslovje je pot do reči in dejanj do znamenj in operacij z njimi. Je pa tudi pot nazaj od znamenj do resničnosti. Najvažnejše vezi med znamenji in resničnostjo so razlage preteklih pojavov in napovedi prihodnjih.

To pot od izkušnje do znamenj in obratno mora otrok prehoditi neznansko velikokrat v različnih okoliščinah.

Odrasli in zlasti šola ter učitelji smo mu dolžni pri tem pomagati in voditi. Če vse prepustimo otrokom, se rado zgodi, da od izkušenj ne krenejo na pot do znamenj.

Pri naravoslovnem krožku bomo črpali znanje iz naravoslovnih zbirk, ga preizkušali, analizirali in se trudili, da se bomo čim več naučili iz izkušenj.


TOVARNA IGRAČ

Učiteljica: Nataša Kovačič

Razred:  3., 4., 5.

Didaktične igre imajo pomembno vlogo pri motivaciji otrok za nadaljnje življenje.

Z družabno igro  se ne odločiš iz koristi, marveč zaradi veselja nad igro in potrebo po druženju.

Pri družabni  igri se otrok uči obvladovati svoje egoistične težnje in brzdati samovoljo,  se nauči prenesti poraz in zmago.

Igrače, ki jih bomo izdelali v okviru krožka, bomo najprej preizkusili in jih nato predstavili oddelkom podaljšanega bivanja, ti pa jih bodo lahko v podaljšanem bivanju uporabljali.

Nekaj iger in igrač bomo ob priložnosti tudi razstavili na šoli.


MATEMATIKA JE IGRA

Učiteljica: Andreja Ljoljo

Razred: 1.

Učenci bodo preko didaktičnih iger usvajali in utrjevali znanja na področjih aritmetike in algebre, geometrije in merjenja ter obdelave podatkov. Igre so zasnovane tako, da zmage ne pogojuje samo sposobnost in znanje, ampak tudi sreča. Tako bodo lahko uspešni otroci z različnimi sposobnostmi.


LOGIKA

Učitelji: Marjan Grilj

Razred: 3. – 9.

Logika je filozofski nauk o mišljenju in hkrati znanost o pravilnem sklepanju. Z učenci se skozi praktične primere naučimo, katere napake so pogoste pri sklepanju. Z znanjem logike postanemo boljši misleci in boljši govorci. V nadaljnjih poglavjih logiko povežemo z znanstveno metodo, naravoslovnimi disciplinami in poglavji iz astronomije.


KROŽEK O KONJIH

Učiteljica: Daša Sojer

Razred: 6. – 9.

Konj, ta plemenita žival, ki je bila ena ključnih živali v razvoju naše družbe, je v večini razvitega sveta pozabljena. Pa vendar so konji ostali med nami. Pri krožku bomo spoznavali konje: učili se bomo o  pasmah, anatomiji, gospodarskem pomenu, skrbi zanje, zdravstvenem varstvu (veterini), športu, o konjih v svetu in drugih podobnih temah. Obiskali bomo katerega od okoliških rejcev konj ali konjeniški klub, kjer bomo konje oskrbovali in negovali ter se preizkusili v jahanju. Dejavnost je plačljiva (prevoz, jahanje), o čemer bodo starši obveščeni sproti pred vsako dejavnostjo. V kolikor bo interes učencev, bomo izvedli tudi ekskurzijo v Lipico. Dejavnosti na terenu se bodo izvajale v popoldanskem času.


NARAVOSLOVNI KROŽEK

Učiteljica: Daša Sojer

Razred: 6. – 9.

Glavni poudarek bo na urejanju šolskega vivarija, odpravljali bomo predsodke pred različnimi manj znanimi živalmi ali se zgolj pocrkljali z domačimi živalmi. Spoznavali bomo različne rastline, jih sadili in oskrbovali. Učili se bomo o pridelavi hrane in pripravili kakšen posladek. Izvajali pa bomo tudi različne naravoslovne eksperimente).


EKOKROŽEK (in Erasmus)

Učiteljica: Daša Sojer

Razred: 8. – 9.

Dobro poznavanje domače okolice, varovanje okolja, naravne in kulturne dediščine kraja ima v sodobni družbi vedno večji pomen. Seznanjanje s stanjem v domačem okolju in v bližnjih krajih ter primerjava s stanjem po svetu učence usmerja v globalno odgovorne državljane. Okoljska problematika v sodobni družbi odpira mnogo vprašanj, učencem pa želimo teme predstaviti na razumljiv način in jih spodbuditi k kritičnemu razmišljanju.

Seznanili se bodo z vsebinami varovanja okolja, biodiverziteto, ekosistemi in drugimi aktualnimi tematikami s področja ekologije in izvedli ekokviz.


MEPI

Učitelji: Melita Langus, Gašper Kopitar

Razred: 9.

Dejavnost je namenjena devetošolcem, ki si želijo osebnih izzivov. Od njih se pričakuje prostovoljno dobrodelno delovanje, spoznavanje in urjenje v novih veščinah, športno rekreiranje in udeležba na pustolovski odpravi. Dejavnost poteka pod vodstvom MEPI mentorjev in voditeljev odprav, v sodelovanju z zunanjimi področnimi inštruktorji.


ZBORI

Učiteljica: Špelca Kasesnik

Razred: 1. – 9.

Zborovsko petje pomeni nadgradnjo glasbenega izobraževanja v razredu in je priložnost za vse tiste učence, ki želijo intenzivneje razvijati svoj glasbeni talent, poglobiti teoretično znanje ter prepevati pesmi različnih stilov in narodov sveta. Pri zborovskem petju se razvijajo posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti.

Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja ter daje priložnost za kvalitetno preživljanje prostega časa.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (OPZ)

Učenci od  3. do 5. razreda se vključujejo v OTROŠKI PEVSKI ZBOR. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske discipline, oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (MPZ)

Mladinski pevski zbor vključuje učence od 6. do 9. razreda. Osnovni cilje dela je vzgoja pevčevega harmonskega posluha in navajanje pevcev na dvo in večglasno petje ter osvajanje zborovske literature različnih stilnih obdobij in različnih žanrov.

MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Učenci od 1. do 2. razreda se vključujejo v mlajši otroški pevski zbor. Osnovni cilj dela je privzgajanje pevske discipline, oblikovanje pevskega glasu, razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha ter učenje otroških in narodnih pesmi.


ŠAHOVSKI KROŽEK

Učitelj: Gregor Križaj

Razred: 1. – 9.

Šahovski krožek se izvaja za učence, ki bi se radi naučili osnov igre, pa tudi za tiste, ki že imajo predznanje in bi ga želeli nadgraditi. Učenci spoznajo pravila igranja šaha in se skozi igro učijo razmišljanja ter zbranosti. Spoznajo osnove otvoritev, razne šahovske programe, ki omogočajo samostojno igranje, rešujemo šahovske uganke, občasno igramo s šahovsko uro ter se seznanimo še z nekaterimi igrami, ki jih igramo na šahovnici. Poudarek je na medsebojnem igranju in postopnem napredovanju.

(Skupno 1.626 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost